thorup-strand.dk

denmark

 

Vester Torup Strand, en del af Vester Torup Sogn     Kilde: Poul Erik Lindstrøm

 

 

V. Torup sogn i Han Herred

Beskrivelse ca. 1961

V. Torup sogn. (Thorup-Klim kommune) strækker sig fra Skagerrak til Bygholms vejle og omgives i øvrigt af Klim, Øsløs, Tømmerby og Vust sogne. Den landskabelige tredeling fra Klim gentager sig i Vester Torup. Mod syd ligger de lave, flade fjordenge, hvortil slutter sig (vest for. østre landkanal) den midterste del af Bygholms vejles høslæt- og græsningsarealer, i midten, omkring Vester Torup det tidligere stenalderhavs øer med deres strandvolde og kystklinter og med højeste punkt Kløv (28 m), og endelig længst mod nord. den hævede: stenalderhavbunds sandsletter og parabelklitter (Torup Sande), der delvis skjuler sig under plantagerne. Ud til Skagerrak ligger ganske lave kystklitter, og kysten er ret velegnet til badning. Den største af plantagerne er Torup plantage. De bedste jorder findes i sognets midte, omkr. Vester Torup, men gennemgående er de lavt boniterede. Gennem sognet går jernbanen Thisted-Fjerritslev (Torup station) og hovedvej A 11.

Areal i alt 1955: 3447 ha. Befolkning 1/10 1955: 837 indb. fordelt på 216 husstande (1801: 421, 1850: 502, 1901i: 635, 1930: 695)

I sognet ligger Vester Torup (1462 Trvp, 1481 Torop, 1483 Torp, 1688 Wester Torup; u. 1802) med kirke, præstegård. (fra 1820), skole (opført. 1917, udvidet 1938 arkitekt. A.Krogfelt, Fjerritslev), forsamlingshus (opført 1910, restaureret I959-6o), sportsplads, afholdshotel, andelsmejeriet Toftholm (oprettet 1886, ombygget 1911 og 1958), jernbanestation, postekspedition og telefoncentral; Ullerup (1483 Wallerop, 1578 Vester Ullerup; u. 1812). — Samling af gårde og huse: Torup Strand, fiskerleje og badested med redningsstation. (opret. 1857) og Københavns Kommunelærerforenings feriekoloni; Torup Kær; Kløv; Torup
Holme (1470 Holme, 1479 Holm; u. 18o2) med skole (i Vust sogn.); L. Ullerup. — Gårde : Røge (1578 Røgi, 1688 Røgegaard); Holmegaard.; Vesegd.

Vester Torup sogn, der sammen med Klim sogn udgør en sognekommune. og sammen med Klim og Vust sogn et pastorat, har samme tingsted og hører under de samme kr. som Kollerup sogn. Vester Torup sogn udgør 5. udskrivningskreds, 547 lægd og har sessionssted i Fjerritslev.

Kirken består af romansk kor og skib, sengotisk v.tårn og våbenhus mod nord. fra omkring 1900. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på kraftig skråkantsokkel. Norddøren, som er retkantet, er endnu i brug, mens kun det nederste parti af syddøren spores. Oprindelig rundbue vinduer med monolitoverligger er bevaret på korets og skibets nord side, ét hvert sted, og i tårnets nordmur sidder en overligger med lille stregkors over buetoppen. I det indre, som har flade lofter, i koret forskallet, står den brede, ret fladt spændte korbue med skråkantsokkel og forskelligt profilerede kragsten. Tårnet, af samme bredde som skibet, er tilføjet omkring 1500 af udflyttede kvadre og gule munkesten. Tårnbuen er spids, og der er i tårnrummet ansats til hvælving. Tårnet, som nu er ganske lavt, har glatte, kamløse gavle, men der har tidligere været kamtakker. Våbenhuset er af små sten, opført omkring 1900. Det ældre var af bindingsværk. Over kor og skib er gamle tagværker af egetømmer. 1955 indsattes nye vinduesrammer. — Af det romanske alterbord er bevaret en monolitplade med helgengrav, og alterbordspanelet er fra omkring 1600 med rektangulære fyldinger. En alterdug med morsomme broderede motiver fra 1643 er vistnok forsvundet i nyeste tid. Altertavle i landlig renæssance fra begyndelse  af i 1600 tallet., sikkert af »Tømmerby-snedkeren«, med dele fra 1905. I midtfeltet maleri fra omkring 1900 af Kristus og en kutteklædt mand. Det gamle maleri, Korsfæstelsen, er ophængt i kirken. Smuk kalk 1581 med bæger fra 1902. Stager fra begyndelsen af 1600 tallet. Godt senromansk korbuekrucifiks, omkring 1250, på sengotisk kors. Romansk granitfont med smukt palmetmotiv og fod formet som en søjlebase af Viborg-type (Mackeprang. D. 154. 179). Nederlagt fad omkring 1600 med dobbeltroset. Prædikestol i højrenæssance fra beg. af 1600 tallet., en efterligning af den i Thisted, karnapformel med naive relieffer af Kristi dåb, Korsfæstelsen, Kvinderne ved graven, Opstandelsen og Himmelfarten samt Dommedag. Pulpitur fra 1716 med pietistiske malerier fra 1729. Kirkeskib (orlogsfregat) fra slutningen af 1700 tallet Klokke 1661 af Baltzer Melchior.
Litt.: Dan-Kirk. XII. Tisted a. 1. 1940. 149-57.

På kirkegården mindesmærke over de ved det norske dampskib »Stanley«s stranding 22/10 1894 omkomne.

I Torup by lå noget strøgods, der til ca. 1749 tilhørte Peder Ingvorsen, derefter hans enke Maren Christensdatter Kiib. Fra 1767 ejedes det af svigersønnen Christen Joensen Krog, gift med Helvig Pedersdatter, og fra 1780 af sidstnævnte og hendes anden mand, Peder Brix. 1788 var godset på godt 7 1/3 tdr. hartk., 1795 godt  19 1/2, tdr. hartk. -
Andet strøgods i sa. by ejedes indtil 1776 af Kristen Kristensen Klim, derpå af sønnen Niels Kristensen Klim. Omfanget var 1788 13 2/3 tdr. hartk. 1795 godt 27 1/3. tdr. hartk.

Skove: V. Torup Klitplantage under statens klitvæsen strækker sig fra Klim sogn i øst gennem den nordlige del af Vester Torup og Vust sogne. Den er på i alt 1486 ha, hvoraf 13 ha er bevokset med løvtræ, mens 1353 ha bærer nåletræer, langt overvejende bjergfyr. Hist og her i lavningerne forekommer sitkagran af god vækst. Terrænet er kuperet, navnlig ud mod havet (Torup Sande). Plantagen er anlagt 1889.

Andet: I sognet nævnes 1669 en gd. Skolmb. Der er ikke og vides heller ikke at have været oldtidsmindesmærker i sognet. Genforeningssten på sportspladsen i V. Torup (oprindelig i Vester Torup plantage, jf. AarbThisted. 1925. 288).

Fra Torup Strand foregik der særlig i 1701 en meget betydelig skudehandel på Norge; 1742 var således 7 sandskuder hjemmehørende her (jf. Aarb Vendsyssel. 1916. 288). På Torup Strandgård fødtes 1815 forfatterinden Henriette Nielsen.

Kilde: J.P. Trap Danmark Thisted Amt 1961

 

 

 

Copyright ©  2010   www.thorup-strand.dk   Lars Bjørnsten