<-! Start af StatCounter Code til FrontPage 2002 ->

thorup-strand.dk

denmark

 

Et sagn fra Thorup-Klim sogn

 

Minder fra Bulbjerg-Egnen
Ved Friskolelærer Jens Rolighed

 

"I et lille hus i Kæret i Lild bor den 85-aarige Fisker og Redningsmand, Dannebrogsmand Niels Kr. Stentoft. Søen har han forlængst sagt Farvel; men Minderne fra et langt Livs mangeartede Oplevelser er levende hos ham, og
det er ham en Glæde at lade andre faa Del i, hvad han saa klart husker fra den svundne Tid.....

......Stentofts Bedsteforældre huskede tilbage til den Tid, da en Del af Strandegnens Folk brugte Muslingeskaller at spise med i Stedet for Skeer. Og de huskede de fattige Tider fra Krigstiden 1807-14.

Der blev sagt, at 1814 trak
de ”Frederik” af Skjorten. I den Tid spiste man Tørfisk til saltet Torsk; det var næsten ikke til at fremskaffe Brød, da en Td. Rug kunde koste 32 Dalere. I Norge var det rent galt, dér maatte de blande Melet med Bark for at faa Brød.
Flere norske Børn kom i den Tid med Skuderne til Nordjylland og fik stadigt Ophold her for ikke at sulte ihjel.

Der gaar Sagn om, at der fra Thorup-Klim Sogn, fra en Gaard, hvor en stor Part af Markerne nu er Klitter, sejlede en Mand til Norge; han kom i Forbindelse med et Hjem, hvor der var to smaa Piger, man ikke saa Udvej for at forsørge. Men Manden sagde: ”Vi er 16 Mennesker hjemme. Kan Vorherre lade gro Føde til 16 Mennesker, kan han ogsaa lade gro til 17; jeg tager den ene af Pigerne”. Der skulde saa kastes Lod om, hvem af Pigerne der skulde med.

En Flaske med Vand skulde smides paa Gulvet for at gaa i Stykker, den af Pigerne, som
Vandstrømmen gik hen til, skulde med. Men Strømmen deltes og gik hen mod begge Piger. Da sagde Manden: ”Kan Vorherre lade gro Føde til 17 Mennesker, lader han nok ogsaa gro til 18 !“ Begge Pigerne kom med, den ene blev i Gaarden paa Livstid; og saaledes kom flere fra Norge hertil og kom ind i agtede, nordjydske Familier...."

Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1944, side 151-156)

 

 

 

Copyright ©  2010   www.thorup-strand.dk   Lars Bjørnsten