thorup-strand.dk

denmark

 

"Døde skibe" ved Thorupstrand i  Jammerbugten

”Døde skibe”

Er et skib der er forladt af besætningen, da skibet ikke står til at rede på grund af havari, brand eller stranding. tidligere kunne sådan skibe drive rundt på havet i længere tid til fare for andre skibe og besætninger. dengang var der ikke mulighed for at tilkalde hjælp via forskellige moderne Kommunikationsmidler som findes i dag. Dengang kunne man kun håbe på, at folk langs kysten kunne se skibe i nød eller redningsbåde i søen. Nogle gange drev de "døde skibe på land" andre gange måtte man bugsere det i land. I perioden 1863 til 1913 var der i Thisted tolddistrikt 50 døde skibe.

Bjergningsarbejdet blev varetaget af den lokale strandfoged og der blev afholdt en strandingsaktion hvor skib og last blev bortaktioneret. Såfremt ingen ejere meldte sig til skib og ladning efter en offentlig bekendtgørelser i aviserne tilfaldt beløbet der indkom ved strandingsaktionen statskassen.  Nedenstående er en sådan bekendtgørelse om et dødt skib ved Thorupstrand i 1833.

Avertssements.  Bekjendtgjørelse!  1833

Omtrent 1½ Miil ude i Havet er af nogle af Beboerne ved Thorupstrand opdaget til den yderste Revle indbugseret, Vraget af et Fartøi, der formodes at have været en Skonnert; men da aldeles ingen Skibspapirer forefandtes, kan ingen oplysning meddeles om hvor skonnerten har været hjemmehørende, eller hvorfra den er kommen. Af dens indehavende Ladning er imidlertidig bjerget følgende Fade, Piber og Oxehoveder med Vine og spiritus, nemlig:

15 Fade mærket 1G, 7 Piber mkt. GF Kog W, 2 halve Piber mkt. DcNcD, 23 Oxehoveder mkt. D cNc, 32 ditto mkt. IFM, 7 Ditto mkt. B cNc, 2 halve Ditto med samme Mk. og ½ Oxehoved mkt. SDB cNc. Paa Agterenden af Vraget, hvoraf Ubetydeligt, formedelst Storm, er bjerget, staaer malet: LE AIMABLE ADELE BDX. og bemærkes det: at Vraget maa have drevet længe om i Søen, da Dækket var belagt med Moes, Lugerne var tabte, og aldeles Intet af staaende og løbende Redskaber medfulgte, eller senere ere ilandsrevne her paa Kysten.

Thi indkaldes herved med Aar og Dags Varsel, Den eller De, som maatte være Eier af det Bjergede, til sub poena præclusi & perpetui silentii, at indfinde sig og legitimere Eiendomsretten for mig som amtmand, hvorefter der skal vorde Rede og Rigtighed for Strandingen.

Thisted Amtshuus den 23de Juni 1833. Faye.

 

Nedenfor ses bekendtgørelsen fra Thisted Amtshus:

Thisted Amtsavis 27. juni 1833

 

 

 

Copyright ©  2010   www.thorup-strand.dk   Lars Bjørnsten