thorup-strand.dk

denmark

 

En beskrivelse af fiskeriet ved Thorup Strand

Fiskerbåd ved Thorup Strand sommeren 2006

Vi driver fiskeri på naturens betingelser:

Vort fangstområde er Vesterhavet i den sydlige halvdel af Skagerrak og den nordligste Nordsø. Vi fisker fra de føderige sandrevler langs land og ud til de frugtbare skråninger langs den 800 meter dybe Norske rende. Ude i renden strømmer frisk, koldt havvand konstant ud og ind fra Nordatlanten, mens det inde over stengrundene og sandfladerne skiftevis er tykt og klart alt efter vind og strøm. Vi tilpasser vort fiskeri efter fiskenes naturlige adfærd og opholdssteder, der veksler med vandets temperaturer, strømretningen, bølgerne, fødeemnerne og årstiderne. Vi fisker kun, når det er ”havvejr”, så vi kan komme ud over brændingen; når det blæser har fiskene fred for os. I vort farvand har fiskebestandene det også godt, fordi de kan vandre fra dybet ind på fladvandet og ud igen som det passer dem efter vejrforholdene og fiskenes livs- og
årscyklus. Vore stenrev, klippekanter, kridtstenstoppe, bødhuller, sandrev, skråninger og dyb har vi gennem generationer givet navne, og vi hæger om dem som bedene i vor egen have, der er grobund og skjulested for det liv i vort fælles hav, vi lever af at fange. Vi vil gerne undgå, at dette fangstrevir forvandles til en ufrugtbar ørken af tunge slæbende redskaber trukket af stortrawlere, der har maskinkraft til at splitte de livsvigtige stenrev ad og ødelægge fiskenes skjulesteder.

Lavt energiforbrug:

Vi vil gøre vort til et minimalt CO2-udslip ved at lade energiforbruget forblive ekstremt lavt. Det kan vi fordi:
Vort fiskerleje ligger tæt på fiskepladserne i havet - til gengæld er der ingen havn og andre skal sejle langt for at komme herud. Derfor er vort brændstofforbrug til og fra fiskepladserne minimalt, og fangstmetoderne er snurrevods- og garnfiskeri, der kræver et meget lille energiforbrug til selve fiskeriet.

Skånsomhed overfor økosystemet i sin helhed tilstræbes med
fangstmetoderne:

Snurrevodsfiskeri fra fartøjer under 14 meter og garnfiskeri med store masker er
skånsomt ved bund og fauna.
Snurrevodsfiskeri fra kystbåde er et selektivt præcisionshåndværk, der placerer
redskaberne nøjagtigt hvor den fisk – fortrinsvis rødspætter – står, som man vil fange. Garnfiskeriet kan drives med masker, der er så store, at kun den fisk, der er mest værd og har den rigtige størrelse, bliver fanget. Det tilstræbes, at garn ikke får lov at stå længere i havet end højest nødvendigt.

Udsmidet søges gjort ekstremt lille og uskadeligt:

I modsætning til trawlfiskeri, som bliver stadig mere dominerende og vil foregå med større fartøjer, er garnfiskeriets selektivitet baseret på, at al fisk skal pilles ud med håndkraft, hvorimod en trawlpose tømmes med et enkelt håndgreb. Derfor er der i garnfiskeriet en maksimal motivation til kun at fange den fisk, der skal bruges og landes.
Med små snurrevod er det muligt at tage fangsten på dækket med så jævne mellemrum, at de rødspætter, der skal ud igen, straks bliver sat tilbage i havet uden at være klemt og skadet.

Størst mulig værdi:

Lauget vil fortsat tilstræbe et rent højværdifiskeri, der lander blank E-fisk samme dag, den er fanget. Derved vil fiskerne søger at få den størst mulige værdi ud af fiskene i havet. Denne optimering af ressourceanvendelsen kan lade sig gøre, fordi det er et videnstungt, højteknologisk og håndværksmæssigt fiskeri, der samtidig interesserer sig for dyreetiske, miljøskånsomme og kvalitetsbefordrende teknologiske innovationer. Lauget vil arbejde for, at bybefolkningen kan nyde fornøjelsen af at blive forsynet med havfisk, der landes samme dag den er fanget og derfor er af ekstra høj kvalitet.

Bevare lokalsamfundets kulturarv og levende kultur:

Ved at købe fartøjskvoteandele op og bevare dem i fællesskab samler lauget varige fiskerettigheder, som ikke længere kan underkastes spekulation i kvoternes værditilvækst. Dermed er det hensigten at frigøre denne del af de nationale fiskerettigheder fra det økonomiske pres for high grading og overudnyttelse af kvoterne, øget discard osv. I stedet for at lægge pres på det samlede fiskeritryk køber kystfiskerlauget andre og større fartøjer med kvoter ud af fiskeriet for at erstatte dem med skånsomt kystfiskeri. Lauget modvirker den omsiggribende spekulation i havets naturressourcer ved at gøre dem til det levende lokalsamfunds fælles eje i et kystfiskerleje på Jyllands ”Nordstrand”, hvis fremtid afhænger af at kunne bevare gode livsbetingelser for vildfisken i havets naturlige økosystem.
Thorup Strand Kystfiskerlaug består af over 20 familier, der er gået sammen i et
kooperativt selskab for at fremtidssikre partsfiskeriet fra mindre kystbåde på åben strand. Fra denne strand har vore forfædre gået på fiskeri og vore mødre renset fisk og ordnet redskaber i mere end tusinde år. I kontrast til den aktuelle koncentration af dansk fiskeri på store aktieselskabsejede ståltrawlere satser vi kystfiskere på at bevare og udvikle fordelene ved en moderne, selvejende kystflåde af mindre, men højt udviklede havbåde. Laugets partsorganisering har sine rødder i erfaringerne fra vores egen kulturhistorie. Kystfiskerlaugets virksomhed vil gavne de kulturmiljøer, det lokalsamfund og den kulturarv det repræsenterer i læ af revlerne på den jyske nordvestkyst.

Udarbejdet af Thorup Strand Kystfiskerlaug

 Kilde:  Bilag 1: Kodeks Thorup Strand udarbejdet af Lauget
samt rapport :  Kvalitetsfisk fra Thorup Strand
 

 

 

 

Copyright ©  2010   www.thorup-strand.dk   Lars Bjørnsten